Imovina penzijskih fondova porasla za 8,5 odsto

Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji na kraju drugog kvartala 2010. godine iznosila je 8,57 milijardi dinara, što je rast od 8,5 odsto u odnosu na kraj prethodnog kvartala, odnosno 45,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavila je Narodna banka Srbije.
Rast neto imovine u drugom kvartalu najvećim delom je generisan neto uplatama članova, koje iznose 443 miliona dinara, navedeno je u izveštaju NBS.
Ukupne uplate članova, po odbitku naknade pri uplati, iznose 570 miliona, dok su isplate 127 miliona dinara. Pored uplata doprinosa, uticaj na porast neto imovine u odnosu na prethodni kvartal imao je i ostvareni prinos fondova.
Najveći udeo u ukupnoj imovini fondova imaju državne dužničke hartije od vrednosti sa 63,54 odsto, od čega obveznice stare devizne štednje 21,2 odsto i trezorski zapisi 42,34 odsto, a zatim sredstva po viđenju sa 25,25 odsto. Slede ih akcije sa 5,5 i oročeni depoziti sa 4,34 odsto.
U nepokretnosti je uloženo tek jedan odsto imovine fondova, pa eventualne promene cena na tržištu nekretnina, pri aktuelnoj strukturi ulaganja, ne bi imale značajne posledice.
U stranoj valuti, za sada samo u evrima, na kraju drugog kvartala nalazi se 2,86 milijardi dinara, odnosno 32,9 odsto ukupne imovine, dok se u domaćoj valuti nalazi 5,83 milijarde, odnosno 67,1 odsto ukupne imovine.
Ukupan doprinos korisnika dobrovoljnih penzijskih fondova u drugom kvartalu 2010. godine iznosi 584,3 miliona dinara, što je nešto niži iznos nego u prethodnom kvartalu. Prosečan doprinos korisnika iznosi 3.453 dinara.
Od ukupno uplaćenih sredstava, na individualne uplate se odnosi 18,7 odsto, na uplate poslodavaca, koji kao obveznici uplate svojim zaposlenima uplaćuju doprinose, 35,7 odsto, a uplate preko penzijskih planova, sa učešćem od 45,7 odsto, i u ovom kvartalu čine najveći deo ukupnih uplata.
Prema delatnosti kojoj pripadaju uplatioci, finansijsko posredovanje, saobraćaj skladištenje i veze i proizvodnja električne energije, gasa i vode, i učestvuju sa preko 50 odsto uplata. Sve ostale delatnosti učestvuju sa ukupno 29 odsto.
Broj korisnika koji su bar jednom uplatili doprinos (aktivni korisnici) u drugom kvartalu 2010. godine iznosi 63.659, odnosno 38,15 odsto od ukupnog broja korisnika na kraju kvartala, što je približno isto kao u prethodnom tromesečju.
U poslednjem mesecu drugog kvartala aktivno je bilo 57.432 korisnika, odnosno 34,42 odsto od ukupnog broja. Većina korisnika dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji su domaća lica. Na kraju drugog kvartala, 26 korisnika su strani državljani, odnosno 0,015 odsto od ukupnog broja.
Struktura korisnika po polu i njihovih sredstava nije se značajno promenila ni u ovom kvartalu. U većini su muškarci, koji u ukupnom broju korisnika učestvuju sa 61 odsto, ali i dalje u proseku imaju manje sredstava na svojim računima, pa je njihov udeo u ukupnim sredstvima 58,5 odsto.
Prosečna starost korisnika dobrovoljnih penzijskih fondova, na kraju drugog kvartala, iznosi 43,53 godine, a najviše je korisnika starosti od 50 godina.
Procenat korisnika koji na kraju drugog kvartala imaju ispunjen starosni uslov za povlačenje sredstava- navršene 53 godine života, je, kao i u prethodnim periodima, 19,4 odsto.
Na kraju drugog kvartala 2010. godine, 96 odsto korisnika je ostvarilo pozitivan prinos po individualnom računu, pri čemu je najveći broj korisnika ostvario stopu prinosa između 10 i 15 odsto.

Be the first to comment

Leave a Reply