U 2016. planiramo prodor na tržište neživotnih osiguranja

Kristof Cetl, generalni direktor Gravea u Srbiji: u 2016. planiramo prodor na tržište neživotnih osiguranja

Najvažniji događaj u sektoru osiguranja u 2015. godini nesumnjivo je bio početak primene novog Zakona o osiguranju. Zakon je usvojen krajem prošle godine i predstavlja značajan korak u pravcu usaglašavanja naše regulative sa regulativom Evropske unije.

Društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za posredovanje i zastupanje u osiguranju, zastupnici u osiguranju kao i druga lica koja su osnovana u skladu sa prethodno važećim Zakonom o osiguranju su se našla pred izuzetno značajnim zadatkom usklađivanja poslovanja sa odredbama novog zakona. Možda je i značajnije od samog usklađivanja organizacije i opštih akata, organa, imovine i kapitala, promena pristupa pružanju usluge osiguranja koja sada još više mora biti okrenut ka zaštiti interesa klijenata i uspostavljanju fer odnosa sa njima – kaže u razgovoru za Danas Kristof Cetl, generalni direktor Grave osiguranja.

*Šta očekujete od 2016. godine i kakvi su vam planovi?

– Naše društvo za osiguranje je prepoznatljivo na tržištu osiguranja u Srbiji kao osiguravajuća kompanija koja nudi najkvalitetnije programe životnog osiguranja. Bez obzira na činjenicu što imamo u planu da u 2016. godini počnemo sa obavljanjem gotovo svih vrsta neživotnih osiguranja smatramo da je naša najveća šansa u daljem razvoju životnih osiguranja. Ovo je posebno uslovljeno situacijom na finansijskom tržištu gde je ulaganje sredstava u životno osiguranje verovatno profitabilnije od bankarskih štednih proizvoda.

Pored toga, Grave će nastaviti da ulaže u edukaciju zaposlenih, a zatim i informisanje građana o značaju osiguranja, a najviše o značaju osiguranja života. Kanali komunikacije podrazumevaju štampane i elektronske medije koji imaju izuzetno značajnu ulogu u pružanju informacija građanima, ali bih istakao da naši klijenti i potencijalni klijenti ključne informacije dobijaju od naših predstavnika prodaje, kako zaposlenih, tako i predstavnika agencija.

 

grawe-osiguranje , Kristof Cetl

Još više ćemo raditi na tome da jasno istaknemo značaj osiguranja života i gde je ta lična korist, odnosno korist pojedinca, korist za porodicu i korist za državu od sistema osiguranja života. Ono što je nama kao osiguravajućem društvu zaista važno je da građani zaista razumeju suštinu osiguranja života i kada ističemo ličnu zaštitu, budućnost za porodicu, sistem dobiti i slično.

*Grave je već 19 godina na ovom tržištu. Koliko se za to vreme tržište promenilo i da li ste do sada imali slučajeve doživljenja?

– Najlepši trenutak za naše klijente koji imaju osiguranje života je istek ugovora kada se isplaćuje osigurana suma sa pripisanom dobiti. Grave je prvo strano osiguravajuće društvo na tržištu koje razvija poslovanje u Srbiji već 19 godina, prevashodno u oblasti osiguranja života, pa je iznos koji smo tokom 2015. godine isplatili našim klijentima po isteku ugovora (doživljenju) već dostigao tri miliona evra.

Od 1997. godine, kada smo otpočeli sa poslovanjem u Srbiji, promene od izuzetnog značaja za tržište osiguranja dogodile su se 2004. godine primenom, tada novog, Zakona o osiguranju. U to vreme je i nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja poveren Narodnoj banci Srbije koja je svoje aktivnosti usmerila u više pravaca: na stabilizaciju sektora, vraćanje poverenja građana u sektor osiguranja, kreiranje osnove za razvoj sektora, na razvoj funkcije supervizije i stručnost zaposlenih u osiguranju. Činjenica je da se rezultati rada nadzornog organa ogledaju u rezultatima sektora osiguranja koji beleži kontinuirani rast, čak i progresivan rast u nekim periodima. Konsolidacija tržišta, što je bio prvi i osnovni cilj ovih odluka, u velikoj meri je urađena.

grawe-osiguranje-beograd , Kristof Cetl

Analizirajući izvanredne rezultate Grave osiguranja, mogu da kažem da smo postigli mnogo i da su napredak i razvoj tržišta očigledni. Posebno zadovoljstvo moram da izrazim zbog novog Zakona o osiguranju koji je doneo nova rešenja za poslovanje celog sektora, kao i nove propise koji se odnose na zaštitu interesa klijenata – korisnika usluga.

Životno osiguranje sve popularniji vid alternativne štednje

*Da li je pad kamatnih stopa na depozite uticao na to da se građani više okrenu alternativnim vidovima štednje, kao što je životno osiguranje?

Trend pada kamatnih stopa ostvario je novi segment potencijalnih korisnika naših usluga, pa smo u 2014. godini promovisali proizvod Grave invest koji je u tom trenutku bio jako interesantan za građane koji su svoja slobodna sredstva do tada čuvali u bankama. Posle toga smo uveli i program Grave smart, još zanimljiviji za ljude koji štede jer donosi još veću dobit na uloženi novac, kao i program za decu Grave kids. U poslednje dve godine beležimo odlične rezultate sa ovim programima. Uvek jako pažljivo analiziramo tržište, posmatramo ponašanje klijenata i potencijalnih klijenata. Na godišnjem nivou radimo istraživanje tržišta, a na osnovu rezultata određujemo na koji način komuniciramo i ističemo prednosti proizvoda osiguranja, takođe i na koji način uopšte pripremiti pakete proizvoda. Poslednje istraživanje koje smo sproveli sa Institutom Ipsos stratedžik marketing pokazalo je jasnu sliku da se građani okreću drugim vidovima štednje, a posebno osiguranju života.

Sva osiguravajuća društva u Srbiji