Osiguranje

Svrha osiguranja je prenošenje rizika sa pojedinca na osiguravajuću kuću

 

Svrha osiguranja je prenošenje rizika, koje nalazimo u našem okruženju sa pojedinca na Društvo za osiguranje sklapanjem ili zaključivanjem ugovora o osiguranju. Na taj se način pojedinac nastoji zaštiti od opasnosti (rizika) koje mu mogu ugroziti život ili naneti štete na imovini, pri čemu je osnovna karakteristika tih rizika da su budući, neizvesni i nezavisni od naše volje.
Sa pravne tačke gledišta, ugovori u osiguranju su  dvostrano teretni, formalni i aleatorni ugovori, kod kojih nisu poznata ukupna uzajamna davanja između ugovornih strana.
Prema zakonskim propisima predmet ugovora o osiguranju može da bude događaj koji je neizvestan (aleatoran), koji je nastao bez znanja i isključive  volje osiguranika, koji je moguć i  dozvoljen.
Obično se pretodno definiše period odnosno trajanje osiguranja. Mogu biti, kratkoročni, dugoročni i višegodišnji ugovori o osiguranju.

Osiguranje nije ništa drugo do pravni posao, obligacionog karaktera, koji se zaključuje posebnom vrstom ugovora- aleatornim ugovorima.  U jednom ovakvom pravnom poslu u osiguranju, postoje ugovorne strane, odnosno učesnici u poslu. To su:  

1. Osiguravač (pravno lice – osiguravajuća kuća)
2. Ugovarač osiguranja (lice koje je korisnik osiguranja ili koje zaključuje ugovor o osiguranju u KORIST trećeg lica – OSIGURANIKA) Ugovarač osiguranja i Osiguranik, ne moraju biti ista lica
 

Bitni elementi ugovora bez koga ugovor o osiguranju ne može postojati su: 

 • Ugovorne strane
 • Predmet osiguranja
 • Osigurani rizik
 • Trajanje osiguranja
 • Suma osiguranja
 • Premija osiguranja
Sastavni delovi ugovora o osiguranju:
 • Polisa, list pokrića
 • Opšti uslovi osiguranja
 • Posebni uslovi osiguranja

 

 • Polisa, list pokrića
 • Opšti uslovi osiguranja
 • Posebni uslovi osiguranja
Polisa i lista pokrića
(1) U polisi moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana stvar, odnosno osigurano lice, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i period pokrića, suma osiguranja ili da je osiguranje neograničeno; premija ili doprinos, datum izdanja polise i potpisi ugovorenih strana.
(2) Polisa osiguranja može biti privremeno zamenjena listom pokrića u koju se unose bitni sastojci ugovora.
(3) Osiguravač je dužan upozoriti ugovarača osiguranja da su opšti i posebni uslovi osiguranja sastavni deo ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uslovi nisu štampani na samoj polisi.
(4) Izvršenje obaveze iz prethodnog stava može biti konstatovano na polisi.
U slučaju neslaganja neke odredbe opštih ili posebnih uslova i neke odredbe polise primeniće se odredbe polise, a u slučaju neslaganja neke štampane odredbe polise i neke njene rukopisne odredbe, primeniće se ova poslednja.
(6) Prema sporazumu ugovarača, polisa može glasiti na određeno lice, po naredbi
List pokrića
To je privremeni dokument koji konstatuje osiguravajuće pokriće pre izdavanja polise. Reč je o dokumentu koji je potpisao osiguravač ili njegov zastupnik, koje sadrži bitne elemente ugovora (rizik, predmet osiguranja, period pokrića, suma osiguranja).

 

Polisa i lista pokrića
(1) U polisi moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana stvar, odnosno osigurano lice, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i period pokrića, suma osiguranja ili da je osiguranje neograničeno; premija ili doprinos, datum izdanja polise i potpisi ugovorenih strana.
(2) Polisa osiguranja može biti privremeno zamenjena listom pokrića u koju se unose bitni sastojci ugovora.
(3) Osiguravač je dužan upozoriti ugovarača osiguranja da su opšti i posebni uslovi osiguranja sastavni deo ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uslovi nisu štampani na samoj polisi.
(4) Izvršenje obaveze iz prethodnog stava može biti konstatovano na polisi.
U slučaju neslaganja neke odredbe opštih ili posebnih uslova i neke odredbe polise primeniće se odredbe polise, a u slučaju neslaganja neke štampane odredbe polise i neke njene rukopisne odredbe, primeniće se ova poslednja.
(6) Prema sporazumu ugovarača, polisa može glasiti na određeno lice, po naredbi
List pokrića
To je privremeni dokument koji konstatuje osiguravajuće pokriće pre izdavanja polise. Reč je o dokumentu koji je potpisao osiguravač ili njegov zastupnik, koje sadrži bitne elemente ugovora (rizik, predmet osiguranja, period pokrića, suma osiguranja).


PODELA OSIGURANJA
 

Prema prirodi rizika: 

 • Kopneno
 • Pomorsko
 • Vazdušno

Prema predmetu osiguranja (najčešća podela)
 

 • Životno osiguranje
 • Neživotno osiguranje

Prema načinu nastanka 

 • Obavezno osiguranje
 • Neobavezno osiguranje

 Prema načinu izravnanja rizika 

 • Osiguranje
 • Saosiguranje
 • Reosiguranje  

Osiguranje imovine i lica  – Životno i neživotno osiguranje (podela po predmetu osiguranja)
 

Osnovne karakteristike osiguranja imovine i lica su sledeće: 

Kod osiguranja imovine, predmet osiguranja je materijalno dobro čija se vrednost može novčano iskazati (pa se i materijalne štete koje nastaju takođe izražavaju u novcu). 

Kod osiguranja lica, predmet osiguranja je lično dobro (život, zdravlje i integritet lica) i njegova vrednost se ne može iskazati u novcu (pa se ni štete koje nastaju takođe ne mogu iskazati u novcu). 

Cilj osiguranja imovine je naknada štete u odgovarajućem novčanom iznosu. Pri tome se mora uvažavati princip obeštećenja, po kome se iz osiguranja ne može naplatiti više od iznosa štete koja je nastala. Takođe se vodi računa da se materijalna dobra osiguravaju samo na iznos njihove realne vrednosti. 

Cilj osiguranja lica nije naknada štete, pošto se ljudska dobra ne mogu iskazati u novcu (pa ni štete nastale na njima), već isplata ugovorene novčane sume nakon nastupanja osiguranog slučaja na osnovu uplaćenih premija. 

Kod osiguranja imovine postoji materijalni interes da se šteta koja može nastati na nekom dobru nadoknadi, dok kod osiguranja lica ne može postojati materijalni interes. Naime, ne može se osigurati tuđi život bez saglasnosti onoga čiji se život osigurava. 

Dvostruko i višestruko osiguranje  

Dvostruko osiguranje:
Zbir suma osiguranja prelazi vrednost osigurane stvari  
-Osiguranik ima pravo na naknadu od svakog osiguravača, ali ukupno ne više od iznosa štete
-Višestruko osiguranjeZbir suma osiguranja ne prelazi vrednost osigurane stvari
 Svaki osiguravač odgovara u potpunosti za obaveze, koje je preuzeo