Osiguranje od autoodgovornosti

osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila za štetu koju Vi pričinite trećim licima upotrebom Vašeg vozila. To znači da štetu nećete platiti Vi, već Vaše osiguravajuće društvo.

Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju.

Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete dužan je da nadoknadi vlasnik vozila.

Polisa važi do isteka trajanja osiguranja i u slučaju promene vlasnika vozila. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.

Kod ove vrste osiguranja štete plaća osiguravajuće društvo osiguranika koji je učinio štetu.

Kao dopunski vid osiguranja od dodatnih rizika, moguće je uz polisu autoodgovornosti, zaključiti i polisu autonezgode, pri čemu su pokriveni rizici za vozača i za sve putnike koji se nalaze u vozilu u momentu nastanka osiguranog slučaja.