Zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno ili privatno zdravstveno osiguranje ne treba mešati sa obaveznim državnim zdravstvenim osiguranjem koje po osnovu radnog odnosa  ostvaruje zaposleni i predstavlja socijalni program svake države.
Dakle, pored državnog zdravstvenog osiguranja, postoji mogućnost da se dodatno zdravstveno obezbedite i dodatno zdravstveno osigurate.
To Vam omogućava tzv. dopunsko zdravstveno osiguranje koje se može ostvariti uplatama kod osiguravajućih kuća.
Ova vrsta osiguranja obezbeđuje ekonomsku zaštitu pojedinca i njegove porodice za vreme bolesti.

U Srbiji trenutno dodatno zdravstveno osiguranje, može se uplaćivati uz polisu životnog osiguranja, ali može i kao poseban produkt osiguranja da se uplaćuje. Uplatom zdravstvenog osiguranja uz polisu životnog osiguranja, možete pokriti preko 30 najčešćih bolesti i za čije eventualno nastupanje možete imati pokrivene troškove lečenja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža pokriće za medicinski neophodno lečenje, koje podrazumeva svaku medicinsku proceduru koja za svrhu ima izlečenje ili olakšanje akutnih bolesti ili povreda koje ugrožavaju zdravlje i život osiguranika.

Osim lečenja akutnih stanja, za žene osiguranike predviđene su i medicinske usluge tokom trudnoće, porođaja, postnatalnog perioda kao i zdravstvena nega beba.
Ukoliko ugovarač, odnosno osiguranik, izrazi potrebu, osiguranje može obuhvatiti oftalmološke i stomatološke usluge.

Na tržištu osiguranja, pojedine osiguravajuće kuće nude određene produkte zdravstvenog osiguranja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža pokriće za medicinski neophodno lečenje, koje podrazumeva svaku medicinsku proceduru koja za svrhu ima izlečenje ili olakšanje akutnih bolesti ili povreda koje ugrožavaju zdravlje i život osiguranika.

Osim lečenja akutnih stanja, za žene osiguranike predviđene su i medicinske usluge tokom trudnoće, porođaja, postnatalnog perioda kao i zdravstvena nega beba.
Ukoliko ugovarač, odnosno osiguranik, izrazi potrebu, osiguranje može obuhvatiti oftalmološke i stomatološke usluge.