REOSIGURANJE


Osiguravajuće organizacije, stupajući u poslove osiguranja sa osiguranicima, obavezuju se da za primljenu premiju, uz ispunjenje određenih uslova, nadoknade osiguraničku štetu, što znači da primaju na sebe jednu značajnu funkciju i obavezu. Bez obzira na korišćenje naučnih metoda ekonomije, statistike, matematike i drugih nauka, po pravilu, uvek postoji opasnost da dođe u pitanje likvidnost, odnosno solventnost osiguravajuće organizacije.
Ustvari, uvek može doći do nepredvidivih momenata, odnosno da štete budu znatno veće nego što se mogu predvideti i da sredstva od premija ne budu dovoljna za njihovu naknadu. Rizik od nesolventnosti se povećava u slučaju da je osiguravajuća organizacija manja, sa malom i nehomogenom rizičnom zajednicom i nedovoljnom sopstvenom bazom.
Da bi se otklonile opasnosti koje postoje u osiguranju, pojavila se institucija reosiguranja, čija je funkcija u tome što osiguravajuća organizacija prenosi deo rizika na drugu organizaciju, kojoj ustupa deo premije za preuzeti rizik.

Na ovaj način se postiže dodatna sigurnost, jer se rizik raspoređuje na veći broj organizacija, a posebno što je, po pravilu, organizacija koja preuzima funkciju reosiguranja jača. Institucija reosiguranja, koja udružuje osiguravajuće organizacije, povećava sigurnost osiguranika sa velikim tehničkim i finansijskim potencijalom. Na taj način su stvorene mogućnosti da se osiguraju i najteži rizici u savremenoj visokorazvijenoj privredi. 

 

Što se tiče pravnog odnosa između osiguranika i osiguravača, reosiguranjem se ništa ne menja – osiguranik i osiguravač neposredno sklapaju ugovor o osiguranju, a u narednoj fazi dolazi do ugovornih odnosa između organizacije koja je izvršila osiguranje (osiguravača) i organizacije koja prihvata reosiguranje. Međutim, iako ne postoji pravna veza između osiguranika i reosiguravača, ona je od značaja za opredeljenje osiguranika, koji će se, po pravilu, pre odlučiti za osiguranje sa reosiguranjem.
Samopridržaj društva za osiguranje je iznos ugovorom preuzetih rizika koji društvo uvek zadržava u sopstvenom pokriću i koji može pokriti sopstvenim sredstvima.  
Društvo je dužno da uvek zadrži deo rizika u samopridržaju.
Deo rizika iznad samopridržaja se reosigurava.