Sve je više zahteva za osiguranje mini hidrocentrala

Izvor: eKapija
Iako je nakon poplava u 2014. godini samo 2% od 1,5 mlrd EUR, koliko je iznosila ukupna šteta, isplaćeno iz osiguranja, svest o potrebi osiguranja se nije mnogo povećala. Privrednici i građani se nadaju da im se nezgode neće desiti, a ako se dese onda će tražiti pomoć od države. Takav sistem nije održiv ni za jednu državu, kaže u razgovoru za “eKapiju” Vladimir Bogosavljević, direktor Direkcije za preuzimanje rizika imovine i rad sa brokerima “Generali osiguranja”.
– Intenzivnije interesovanje za osiguranje od katastrofalnih rizika a naročito poplave, bujice i visoke vode, trajalo je svega nekoliko meseci nakon majskih poplava 2014. godine. Nažalost, nakon toga interesovanje se vratilo na sličan nivo kao i pre poplava – kompanije koje su osiguravale imovinu od ovog rizika u periodu pre poplava i dalje su to radile, a privrednici koji su smatrali da im nije potrebna ova vrsta zaštite nisu zaključili polise osiguranja od poplave. Smatramo da treba jasno reći da je odgovornost svakog privrednika i pojedinca da osigura svoju imovinu od posledica prirodnih katastrofa. Jedino se kroz osiguranje može obezbediti adekvatna isplata štete u takvim situacijama.
eKapija: Upravo je tokom poplava u žižu javnosti dospela činjenica da velike energetske kompanije nisu nikako, ili nisu adekvatno osigurane. Kakva su Vaša iskustva, koliko se često kompanije iz energetskog sektora odlučuju da kroz saradnju sa vama pokriju svoje rizike?
– Kompanije iz energetskog sektora koje su u našem portfelju imaju zaključeno osiguranje od poplave, bujice i visoke vode, kao i druge katastrofalne rizike. Kvalitet pokrića je daleko bolji nego u prethodnom periodu, pre svega u pogledu adekvatnosti limita za pojedine rizike.
eKapija: U prethodnoj godini Srbija je dobila i prvi vetropark. Koliko su projekti koji se tiču obnovljivih izvora energije i projekti koji promovišu energetsku efikasnost šansa da osiguravači plasiraju svoje proizvode?

Vladimir Bogosavljevic
Vladimir Bogosavljevic

– Osiguravajuće kuće nastoje da prate trend osiguranja ovih projekata, a u prilog tome govori i činjenica da je naša kompanija osigurala prvu solarnu elektranu u Srbiji – i tokom perioda izgradnje i, nakon toga, u redovnom korišćenju. Primetno je značajno povećanje broja zahteva za osiguranje mini hidroelektrana.
eKapija: Da li posedujete proizvode koji se usko tiču projekata koji promovišu energetsku efikasnost i OIE? Da li će biti više tih specijalizovanih proizvoda, budući da je ovo sektor privrede čiji se rast posebno predviđa u narednom periodu?
– Imajući u vidu da obnovljivi izvori energije nisu zaživeli u potpunosti u našoj zemlji, ne postoji poseban proizvod osiguranja koji bi se odnosio samo na njih. Međutim, naša kompanija ima u ponudi programe osiguranja koji pružaju osiguravajuće pokriće obnovljivih izvora energije tokom izgradnje i operativne faze.
eKapija: Privrednici mogu imati potrebu za osiguranjem različitih vrsta rizika, koji se tiču imovine, objekata, robe, vozila, u zavisnosti od same delatnosti kojom se bave. Za koje vrste pokrivenosti rizika se kompanije u Srbiji najčešće odlučuju?
– Za malu privredu “Generali” u svojoj ponudi ima specijalizovan paket osiguranja, gde vlasnik preduzeća može da izabere obim pokrića koji mu odgovara – i u pogledu zaštite koju pruža i u pogledu premije koja se plaća. Glavna prednost ovih paketa u odnosu na uobičajene proizvode osiguranja je lakoća i brzina ugovaranja i mogućnost oblikovanja pokrića prema specifičnosti klijenta.
Za korporativne klijente pristup je drugačiji – u okviru postojećih proizvoda kreira se osiguravajuće pokriće samo i isključivo za tog klijenta, kroz splet osiguranja imovine, robe u transportu i odgovornosti. Svakom klijentu i svakoj vrsti osiguranja koja mu je potrebna pristupa se pojedinačno – procenjuje se rizik na osnovu parametara poslovanja, analiziraju podaci, prilagođavaju odredbe uslova osiguranja i na taj način dolazi do optimalnog osiguravajućeg pokrića koje se predočava ugovaraču osiguranja.
eKapija: Spremate li neke inovativne proizvode? Koliko se prilagođavate samim klijentima, s obzirom na česte zamerke na račun osiguravača upravo u pogledu nedovoljnog prilagođavanja proizvoda potrebama klijenata?
– “Generali” je uvek najmanje jedan korak ispred konkurencije u pogledu mogućnosti koje se pružaju klijentu. Naš cilj pri razvoju svakog novog proizvoda je da on pokriva ono što treba da bude pokriveno osiguranjem i da bude razumljiv za klijenta.
Nastavićemo sa daljim uvođenjem novih inovativnih proizvoda na tržište i radićemo na daljem usavršavanju odnosa sa klijentima, pružanjem dobrih usluga. Prošle godine smo prvi na tržištu uveli NPS (Net Promoter Sistem) program koji nam pomaže da se fokusiramo na klijente i distribuciju, tako što na osnovu povratnih informacija koje dobijamo od naših klijenata menjamo ili ukidamo procese koje su oni okarakterisali kao manje dobre. Dobijanje pravovremenih, povratnih informacija, pomaže nam da odgovorimo na potrebe naših klijenata na efikasniji način.