Turističke agencije selektivno pokrivaju štetu

Kontrolom turističke inspekcije utvrđeno je da polise koje sada poseduju turističke agencije ne pokrivaju štetu u svim slučajevima koje Zakon zahteva, odnosno sada važeća polisa pokriva samo započeta putovanja, ali ne i ona koja su uplaćena i nisu još realizovana, a takođe ne važe u slučaju gubljenja licence agencije. S novim polisama koje će agencije morati da dostave Agenciji za privredne registre zaštita putnika biće veća .
Ne postoji propisani rok, a u interesu je turističkih agencija da polise osiguranja usklade sa zakonom što pre, jer poslovanje sa polisama koje nisu obuhvatile zakonom određene slučajeve štete, znači da agencije ne ispunjavaju propisane uslove za licencu. Osim putnika i turističke agencije će i te kako biti zainteresovane da ove nove polise zažive jer, ukoliko turistički inspektor koji je u kontroli utvrdi da polise osiguranja nisu u skladu sa propisom, on će podneti Sektoru za turizam predlog za oduzimanje licence agenciji.
A kako je to u Evropi?
U zemljama Evropske unije, zaštita korisnika usluga turističkih agencija zavisi od nacionalnih zakonodavstava i obuhvata u nekim državama manji broj rizika nego kod nas. Rešava se na nekoliko načina: bankarskim garancijama, polisama osiguranja ili posebnim fondovima iz kojih se putniku namiruje šteta nastala krivicom turističke agencije. Takva ideja o formiranju fondova, kako je nedavno rekao Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, mogla bi da zaživi i u Srbiji.
Kako putnik u slučaju da dođe u situaciju da naplati štetu od osiguravajućeg društva to može da učini definisano je važećim ugovorom i Uslovima za osiguranje od odgovornosti iz delatnosti turističkih agencija, koji je ona potpisala sa njenim osiguravajućim društvom. Drugim rečima, putnici mogu da podnose zahtev za naknadu štete koja je ugovorena važećom polisom i zato je potrebno da kada reše preko koje agencije će da letuju, znaju i preko koje osiguravajuće kuće u slučaju nepredviđenih okolnosti su polisom zaštićeni od rizika i eventualno kome mogu da podnesu zahtev za naknadu štete. Upravo je to ugovoreno važećom polisom.
Zakonom o turizmu takođe je propisano da opšti uslovi putovanja moraju da sadrže informaciju o sadržini važeće polise osiguranja od odgovornosti za štetu koju agencija prouzrokuje neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza koje se odnose na turističko putovanje.
Putnik može da traži od turističke agencije ugovor, odnosno uslove za osiguranje od odgovornosti iz delatnosti turističkih agencija, koje je potpisala turistička agencija sa njenim osiguravajućim društvom, a u kojima je preciziran postupak za podnošenje zahteva i ostvarivanja naknade štete.

Be the first to comment

Leave a Reply