NAKNADA ŠTETE

Postupak i potrebna dokumentacija za naknadu šteta u osiguranju

Postupak postavljanja odštetnog zahteva u osiguranju

•  Neophodno je da oštećeno lice prense sve relevantne informacije u vezi sa okolnostima prilikom nastanka štetnog događaja, odnosno štete u osiguranju. U većini slučajeva, neophodno je da oštećeno lice što ranije kontaktira stručnjaka za naknadu štete kako bi se pravovremeno obezbedila nepohodna dokumentacija, sa kojom se može potraživati odnosno dobiti isplata najveće moguće odštete. U tom pogledu, ključno je sledeće:

•  Uvid u svu relevantnu dokumentaciju, pri čemu se svaki dokument detaljno pregleda. Zatim se utvrđuje eventualna potreba za dodatnom dokumentacijom kako bi se odštetni zahtjev što uspešnije realizovao.

•  Ukoliko se angažuje profesionalno lice za sprovođenje naknade iz osiguranja, potrebno je sačiniti Sporazum o zastupanju sa advokatskom kancelarijom ili sa Društvom za nadokndu šteta, u vidu punomoćja, ugovora, odnosno naloga za naknadu štete, kojim se ovlašćuje profasionalno lice da može u ime i za račun vlastodavca sprovesti postupak naplate naknade iz osiguranja.

•  Postavljanje odštetnog zahteva definisano je dobijenom i pribavljenom dokumentacijom pri čemu se formalno pravno traži isplata odštete.

•  Postupak realizacije ili sprovođenja odštetnog zahteva počinje u trenutku kada druga strana primi odštetni zahtev, trudeći se da se u prvom koraku postigne sporazum o poravnanju i tako ubrza postupak naknade štete, vodeći računa o interesu oštećenog lica.

Potrebna dokumentacija kod saobraćajnih nezgoda

1. Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode sa fotografijama, skicom lica mesta i izjavama učesnika, eventualno imena svedoka

2.Lekarska dokumentacija
Potrebno je da se obratite lekaru (najčešće na urgentnu hirurgiju) radi konstatovanja pretrpljene povrede i započinjanja eventualnog lečenja. Ovo je neophodno da bi se kasnije, u toku postupka, moglo odrediti medicinsko veštačenje na okolnosti pretpljenog bola, straha, naruženosti itd. kao osnova za nakadu nematerijalne štete.

3.Polisa osiguranja vozila štetnika
Najčešće se u samom zapisniku o oštećenju vozila navode i polise osiguranja za sva vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi.
Međutim, ako ista nisu navedena, policija je dužna da primerak osiguranja uzme prilikom vršenja uviđaja, tako da u tom slučaju treba kontaktirati policiju.

Potrebna dokumentacija kod povreda na radu

1. Eventualni zapisnik iz firme o štetnom dogadaju
2. Imena svedoka
3. Lekarska dokumentacija
Potrebno je da se obratite lekaru (najčešće na urgentnu hirurgiju) radi konstatovanja pretrpljene povrede i započinjanja eventualnog lečenjea. Ovo je neophodno da bi se kasnije, u toku postupka, moglo odrediti medicinsko veštačenje na okolnosti pretpljenog bola, straha, naruženosti itd. kao osnova za nakadu nematerijalne štete.
4. Broj polisa osiguranja za radnike u firmi
5. Ugovor o radu

Potrebna dokumentacija kod povreda na javnim površinama (npr. povreda usled pada na ledu, upadanje u šaht ili rupu, ujed psa lutalice…)

1. Ako je moguće zvati policiju radi sastavljanja zapisnika o uviđaju
2. Obezbediti eventualne očevice, kao moguće svedoke
3. Lekarska dokumentacija
Potrebno je da se obratite lekaru (najčešće na urgentnu hirurgiju) radi konstatovanja pretrpljene povrede i započinjanja eventualnog lečenja. Ovo je neophodno da bi se kasnije, u toku postupka, moglo odrediti medicinsko veštačenje na okolnosti pretpljenog bola, straha, naruženosti itd. kao osnova za nakadu nematerijalne štete.
4. Poželjna foto-dokumentacija