Osiguranje života

Osnovna svrha osiguranja života je pružanje zaštite, odnosno stvaranje materijalne sigurnosti pojedincu i njegovoj porodici od opasnosti koje mu mogu ugroziti život, kao i obezbeđenje potraživanja

sigrnostOsiguranje života nama obeštećujući karakter (život, telesni i psihički integritet ne mogu se izraziti novcem).
Cilj osiguranja je isplata u ugovoru utvrđene osigurane sume.
Uslov za ostvarivanje prava iz osiguranja nije materijalni interes.
CILJ:
I. Obezbeđenje materijalne sigurnosti članova porodice ili drugih lica (korisnika) za slučaj smrti  osiguranika.
II. Obezbeđenje materijalne sigurnosti ugovorača osiguranja (najčešće po odlasku u penziju).
III. Obezbeđenje potraživanja (npr. zaključenje osiguranja života u korist zajmodavca).
Ono što je suštinski bitno za osiguranja života, jeste da se ona mogu zaključivati u korist trećih lica. Nije redak slučaj, da roditelji ili supružnici, osiguravaju budućnost svojih najbližih.
Takođe, postoje i ograničenja po pitanju starosti osiguranika, jer nije primereno deci mlađoj od 14. godine života, osiguravati život. U tom pogledu, ništavo je osiguranje za slučaj smrti trećeg lica mlađeg od četrnaest godina, kao i lica potpuno lišenog poslovne sposobnosti, te je osiguravač dužan vratiti ugovaraču osiguranja sve premije primljene po osnovu takvog ugovora.
Za punovažnost osiguranja za slučaj smrti trećeg lica starijeg od četrnaest godina potrebna je pismena saglasnost njegovog zakonskog zastupnika, kao i pismena saglasnost svakog osiguranog lica.

Posebna pravila o životnom osiguranju:

  • Osigurana suma je bitan elemenat ugovora
  • Ne primenjuju se pravila o proporcionalnosti, nadosiguranju ili dvostrukom osiguranju
  • Zabranjena je subrogacija osiguravača
  • Dejstvo ugovora ne zahteva  imovinski interes – može se zaključiti na život drugog lica
Osigurana suma je bitan elemenat ugovora i ona se isplaćuje kako je ugovoreno (u celini ili u procentima bez obzira na iznos eventualne štete).
Pojam i cilj subrogacije
Osiguravač ima pravo da, pošto isplati naknadu iz osiguranja svom osiguraniku (ili trećem licu u osiguranju građanske odgovornosti), podnese regresni zahtev od lica koje je odgovorno za štetu (kod osiguranja od građanske odgovornosti to je  solidarni dužnik).
Cilj prava na subrogaciju je da se očuva načelo obeštećenja i da štetnik odgovara za štetu koju je prouzrokovao.
Zabranjena je subrogacija osiguravača – Osiguravač koji je isplatio osiguranu sumu ne može imati pravo na naknadu od trećeg lica odgovornog za nastupanje osiguranog slučaja
Osiguranje se može zaključiti na život nekog drugog lica (a ne ugovorača osiguranja) pošto se za zaključenje i dejstvo ugovora ne zahteva  imovinski interes.

Prema riziku obuhvaćenom osiguranjem:

1. Osiguranje za slučaj smrti

2. Osiguranje za slučaj doživljenja
3. Mešovito osiguranje

Prema načinu zaključenja ugovora:
1. Individualno
2. Kolektivno
3. Sa lekarskim pregledom

4. Bez lekarskog pregleda

1. Osiguranje za slučaj smrti
Osiguravač plaća korisniku osiguranja ugovorenu suma za slučaj smrti osiguranika.
2. Osiguranje za slučaj doživljenja

Osiguranje se zaključuje radi isplate osigurane sume ako osiguranik bude živ u ugovoreno vreme.
3. Mešovito osiguranje

Ovo osiguranje obezbeđuje osiguranu sumu i za slučaj smrti i za slučaj doživljenja. Vidovi ovog osiguranja su:
– Individualno osiguranje

Individualna osiguranja su osiguranja koja  se ne zaključuju radi osiguranja većeg broja lica. Ugovor o osiguranju  života neko lice može da zaključi  tako da je ono i osiguranik i korisnik osiguranja ili tako da je ono  osiguranik, a neko treće lice korisnik ili pak da je ono samo ugovorač a različita lica su osiguranik i korisnik.
– Kolektivno osiguranje

Kolektivna osiguranja života su osiguranja kod kojih se jednim ugovorom osigura više lica.
Ovo osiguranje zaključuje najčešće poslodavac za svoje radnike ili neko profesionalno ili drugo udruženje za svoje članove, ili npr. banka za svoje klijente. Kod takvih ugovora ugovorač osiguranja je uvek organizacija koja je zaključila osiguranje a radnici, odnosno članovi ili klijenti su osiguranici.
– Osiguranje sa lekarskim pregledom (određuje se Opštim uslovima osiguravača)

Praktikuje se kada se osiguranje zaključuje sa visokom osiguranom sumom. Može se zaključiti osiguranje sa:
– pregledom kog lekara opšte prakse (“mali lekarski izveštaj”)
– pregledom kod lekara interniste (“veliki lekarski izveštaj”).
– Osiguranje bez lekarskog pregleda

Praktikuje se kod osiguranja na manje sume i kog kolektivnih osiguranja života.
Od toga da li je osiguranje zaključeno sa ili bez lekarskog pregleda može u konkretnom slučaju značajno da zavisi obaveza osiguravača.

Postoje i slučajevi odnosno rizici koje ne obuhvataju osiguranja života:

  • Samoubistvo osiguranikarizici
  • Namerno ubistvo osiguranika
  • Namerno prouzrokovanje nesrećnog slučaja
  • Ratne operacije
  • Ugovorno isključenje drugih rizika