Osiguranje nezgode

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ili skraćeno, osiguranje od nezgode, spada u osiguranja osoba i kao takvo obradili smo ga na našem site-u. Ova vrsta osiguranja se ugovara i kao dopunsko osiguranje uz većinu životnih osiguranja pa je i to razlog zašto smo odlučili da i tu vrstu osiguranja obradimo na našem site-u.

Pojam nesrećnog slučaja – Nesrećni slučaj je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji delujući uglavnom izvan i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, rivremenu nesposobnost za rad ili narušeno zdravlje koje zahteva medicinsku pomoć.

Trajanje osiguranja – Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja su kratkoročna osiguranja i uglavnom se ugovaraju na rok od jedne godine, a u određenim situacijama osiguranje se može ugovoriti i kraće, ali ne kraće od jednog dana. Kod kolektivnih osiguranja moguće je ugovoriti višegodišnje ili dugoročno osiguranje. Kod ovog osiguranja nema teritorijalnog ograničenja, ali su moguća ograničenja, u zavisnosti od osiguravajuće kuće, u pokriću rizika.
Kada se osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ugovara kao dopunsko osiguranje uz životno osiguranje, tada ono traje koliko traje i životno osiguranje, uz koje je i ugovoreno.

Izračunavanje iznosa naknade za utvrđeni trajni invaliditet – Ukoliko je utvrđen trajni invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja, ispod 50 %, tada se isplaćuje naknada u visini tog procenta od ugovorene osigurane sume. No, ukoliko utvrđeni procenat prelazi 50 %, tada se svaki procenat iznad 50 % udvostručuje i dodaje se na 50 %. Zbog lakšeg razumevanja uzmimo primer utvrđenog telesnog invaliditeta od 60 %.

Dakle, ovde je invaliditet utvrđen za 10 % iznad 50 % i tih 10 % se udvostručuje što iznosi 20 % pa taj postotak dodajemo na 50 % i dobijemo da se za 60 % utvrđenog invaliditeta, isplaćuje naknada od 70 % (50%+20%) od osigurane sume.