Riziko osiguranje

Riziko osiguranje predstavlja poseban vid životnog osiguranja, koji se odnosi samo na slučaj smrti osiguranika. Ono nema štedni karakter, a ugovara se na određeni rok trajanja. Karakteristike ovog osiguranja su, da se odnosi samo na osiguranje od rizika smrti i to bez obzira na uzrok smrti (prirodna smrt, smrt usled bolesti, smrt usled nezgode bilo koje vrste).
Premije kod ovog vida životnog osiguranja, relativno su male,  za relativno velike svote osiguranja, odnosno osigurane sume.

S obzirom na mali trošak ovog osiguranja uz relativno velike svote osiguranja, ovaj vid osiguranja se često koristi kao instrument osiguranja povrata kredita. Nadalje, neka privredna društva praktikuju osiguranje svojih menadžera, pogotovo onih koji su po prirodi posla izloženi povećanim rizicima kao što su prometne nezgode usled čestih službenih putovanja. Kombinacija ovog osiguranja i nekog drugog finansijskog ulaganja može dovesti do veoma prihvatljivih rezultata u sigurnosti i prinosa na uložena sredstva, čak bolje nego što osiguravači nude, kroz nove proizvode investicionog osiguranja.

Isto tako, riziko životna osiguranja, veoma su rasprostranjena i kod mnogih gradjana koji imaju potrebu za ovakvim vidom osiguranja. Riziko osiguranje, odličan je vid osiguranja kod dugoročnih kredita, kakvi su recimo stambeni krediti, odnosno krediti za kupovinu nepokretnosti fizičkih lica. Da bi se rizik sveo na najmanju moguću meru, tražilac kredita, dužan je da se osigura ovim vidom osiguranja, kako bi eventualno u slučaju osiguranikove smrti, kredit otplatila osiguravajuća kuća. U ovom slučaju, riziko osiguranje je dvostruko korisno, kako za samu banku, kao davaoca kredita, tako mnogo više za porodicu osiguranika, koja bi zahvaljujući ovoj vrsti životnog osiguranja, izbegla teret otplate kredita.

Dakle, kao što možemo videti, cilj ili svrha riziko osiguranja je ne samo da oslobodi porodicu ili jemce osiguranika finansijskog tereta vraćanja kredita u slučaju njegove smrti, nego da omogući porodičnom čoveku u bilo kojoj dobi zaštitu članova svoje porodic. Isto tako pruža firmama zaštitu posla u slučaju smrti njihovih partnera ili ključnih saradnika.
Riziko osiguranje života je osiguranje koje nema štednu komponentu, ali Vam uz mala ulaganja garantuje vrlo visoke isplate za slučaj smrti.