Rečnik osiguranja

BONUSBonus predstavlja popust na premiju zbog nepostojanja štete u prethodnom periodu osiguranja odnosno umanjivanje premije osiguranja kod sledeće obnove osiguranja. Dakle, bonus predstavlja poseban popust primenjen u cenovniku koji se daje osiguraniku, koji u određenom osiguravajućem ili ugovornom roku nije imao štetu, ili  je odnos između uplaćene premije i isplaćenih šteta bio povoljan. Obračunava se godišnje u određenom procentu pri plaćanju premije. Osiguravajuća kuća određuje maksimalan bonus koji osiguranik (korisnik osiguranja) može dobiti.

DINAMIKA PLAĆANJA – Klijent/ugovarač može birati kojim intenzitetom želi plaćati ugovoreni iznos premije. Može biti jednokratna i višekratna (mesečna,kvartalna,polugodišnja).

DOBITAK– Ukoliko je sklopljena ili zaključena polisa osiguranja koja omogućava učešće u dobiti, ugovaračj osiguranja, tj.korisnik osiguranja učestvuju u raspodeli dobitka-dobiti ostvarenog u poslovanju sredstvima osiguranja života. Udeli u dobitku-dobiti obračunavaju se na dan 31.decembra svake godine po isteku druge godine trajanja osiguranja.

FAKTURISANA PREMIJA – To je prihod osiguravajućih društava u obračunskom periodu. Temelji se na pisanom dokumentu (fakturi) koji osiguravač šalje ugovaraču osiguranja, na osnovu kojeg se obavlja plaćanje premije. Faktura je: knjigovodstvena isprava koja služi kao podloga za fakturisanu premiju u poslovnim knjigama osiguravača.

FRANŠIZAili učešće u šteti je deo štete koji osiguranik snosi sam. Učešće može biti izraženo u procentu od štete ili u apsolutnom iznosu.
Postoji:

  • Integralna franšiza – Do iznosa franšize štete se ne plaćaju, iznad tog iznosa šteta je pokrivena u celini;
  • Odbitna franšiza – Osiguranik učestvuje u svakoj šteti do ugovorenog iznosa.
  • Proporcionalna franšiza – Osiguranik učestvuje u svakoj šteti u određenom procentu.

ISPLATA UGOVORENE SUME – Osiguravač isplaćuje ugovorenu sumu ili odgovarajuću naknadu u roku 5 dana od dana prijema zahteva za isplatu, sa priloženom dokumentacijom o nastanku osiguranog slučaja (štete). Ako je za utvrđivanje postojanja osiguravačeve obaveze potrebno određeno vreme, navedeni rok teče od dana kada je utvrđeno postojanje obaveze.
Ugovorena suma isplaćuje se u istoj valuti u kojoj je bila plaćana premija. Ako je premija plaćana u dinarima, ugovorena suma i udeo u dobiti isplaćuju se u dinarskoj protivrednosti EUR po srednjem kursu NBS (kod doživljenja prema kursu na dan isteka osiguranja, a kod drugih osiguranih slučajeva prema kursu na dan isplate).

JEDNOKRATNA PREMIJA – U osiguranju života uplata ukupne premije odjednom za sve vreme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu sumu, jednokratna premija je manja od ukupne uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja. U praksi je ređa od višekratnih premija.

KAPITALIZACIJA OSIGURANJA – Postupak u osiguranju života (životno osiguranje) ili osiguranju rente kojim aktivno osiguranje postaje kapitalizirano osiguranje.

KARENCA – Period ili rok na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vreme kojeg osiguravačj nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj

KORISNIK OSIGURANJA –  Lice, ili više njih, koje polaže pravo na naknadu štete, ako dođe do osiguranog slučaja. Može biti više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dele naknadu. U osiguranju života razlikujemo dva korisnika osiguranja: korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja. U neživotnim osiguranjima, korisnik osiguranja može biti jedino osoba koja dokaže da je imala materijalni interes da predmet osiguranja ostane celovit.

MALUS Malus je doplata premije koja se zaračunava onim osiguranicima koji su u protekloj ili proteklim godinama, imali određen broj šteta (dve ili više). Malus osiguravač obračunava osiguraniku za individualan, nepovoljniji odnos premije i štete. Povišenje ili povećanje premijske stope osiguraniku za naredni period, ako su štete kroz ugovoreno ranije razdoblje, znatno premašile ukupno uplaćenu premiju.

MATEMATIČKA REZERVATehnička rezerva društva za osiguranje, namenjena izmirivanju budućih obaveza po osnovu životnog osiguranja.
Izračunava se posebno za svaki ugovor o osiguranju života.

NADOSIGURANJE – Postoji ako je osigurana suma viša od vrednosti stvari, a u slučaju štete, isplaćuje se do visine stvarne vrednosti osigurane imovine.

NESREĆNI SLUČAJ
– Svaki iznenadni i o volji osiguranika nezavistan događaj koji, delujući uglavnom izvan i naglo na osiguranikovo telo, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili oštećenje zdravlja koje zahtieva lekarsku pomoć. Definicija nesrećnog slučaja sastavni je deo uslova za Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

OČEKIVANA DOBIT – Iznos koji osiguravač očekuje da će pripisati pojedinoj polisi tokom trajanja osiguranja, ali ga niti u jednom trenutku ne jamči niti je taj iznos iskazan na polisi osiguranja. Očekivani udeo u dobiti iskazan je u zavisnosti  trajanja osiguranja kao procenat od ugovorene sume.

ODBITNA FRANŠIZA – Franšiza koju osiguravač uvek odbija od iznosa ukupne naknade koju plaća osiguraniku. Ako je iznos štete manji od odbitne franšize, osiguranik neće dobiti naknadu iz osiguranja (kao i kod integralne franšize). Ako je iznos štete veći od odbitne franšize, osiguranik će dobiti razliku između celokupnog iznosa nastale štete i iznosa odbitne franšize. Odbitna franšiza ugovara se u apsolutnom iznosu ili u procentu od vrednosti osiguranog predmeta. Obično se ne obračunava u slučajevima potpunog gubitka osiguranog predmeta.

ODŠTETA ili NAKNADA ŠTETE – Odšteta je visina novčanog iznosa koji osiguravač priznaje kao naknadu iz uslova sklopljenog ugovora o osiguranju.

OSIGURANIK –  Lice čija je odgovornost pokrivena ugovorom o osiguranju, a u osiguranju lica, osoba o čijoj smrti, doživljenju ili povredi zavisi nastanak osiguranog slučaja.

OSIGURANI RIZIK – Predstavlja moguć, neizvestan i budući događaj, koji ne zavisi od isključive volje osiguranika i koji može naneti štetu osiguranikovoj imovini, a čije je osiguranje dopušteno zakonom, javnim poretkom i moralom. RIZIK – MOGUĆNOST OSTVARENJA ŠTETNOG DOGAĐAJA, OSIGRANI SLUČAJ – OSTVARENJE TOG DOGAĐAJA

OSIGURANI SLUČAJ – Događaj koji može prouzrokovati štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom delatnošću. Mogući osigurani slučajevi definisani su u uslovima za svaku vrstu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici.

OSIGURAVAČ – pravno lice, privredno društvo, kojoj je delatnost osiguranje, ili privredno društvo za osiguranje, sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju.

OSIGURAVAČEVE OBAVEZE – Predstavljaju sve obveze koje je osiguravač preuzeo ugovorom o osiguranju, a to su razni oblici isplate ugovorenih suma ili naknada, koji su detaljno definisani polisom osiguranja i uslovima osiguranja.

POČETAK I ISTEK OSIGURANJA – datum kojim počinje važiti ugovor o osiguranju. Ugovor o osiguranju zaključen je kad ugovorne strane potpišu polisu osiguranja ili listu pokrića. Pismena ponuda učinjena osiguravaču za zaključenje ugovora o osiguranju vezuje ponuđača, ako on nije odredio kraći rok, za vreme od trideset dana. Istek važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguravač više nije u obavezi. Za osiguranje doživljenja u osiguranju života, datum koji korisnik treba doživeti da bi stekao pravo na isplate ugovorene svote.

PODOSIGURANJE – Osiguranje kod kojeg je u vreme zaključenja ugovora vrednost osiguranog predmeta bila veća od osigurane sume. Iznos naknade smanjuje se srazmerno u odnosu osigurane sume i vrednosti osiguranog predmeta, ako nije drugačije ugovoreno.

POKRIĆE – Izjava osiguravača da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.

POLISA OSIGURANJATo je dokument koji su potpisale ugovorne strane koji konstatuje postojanje i uslove pod kojima je zaključeno osiguranje.
Polisa je u formi obrasca koji štampa osiguravač. Ona obuhvata sve klauzule koje su zajedničke svim ugovorima iste vrste (“opšti uslovi”). Uz ove mogu se dodati i posebni uslovi, štampani ili ne (otkucani, rukom ispisani) koji individualizuju ugovor.

PONUĐAČ – Lice koje podnosi pisanu ponudu sa namerom da zaključi ugovor o osiguranju.

PREMIJA OSIGURANJA – Iznos koji je ugovarač osiguranja dužan da izmiri osiguravaču na temelju ugovora o osiguranju.

PRIPISANI DOBITAK – Iznos koji se nakon protekle dve/tri godine osiguranja pripisuje ugovaraču osiguranja, što znači da on u budućnosti ne može biti manji.

REOSIGURANJE – Reosiguranje je zasebna delatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravač prenosi na reosiguravača deo rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguravaču premiju reosiguranja. Reosiguravač može deo rizika preuzetih od osiguravača dalje preneti na drugog reosiguravača (retrocesija), ovaj pak na trećega itd. Na taj način provodi se potrebna homogenizacija i disperzija rizika koja omogućuje stabilno funkcioniranje celog sistema i za slučaj nastanka katastrofalnih šteta. Reosiguranje se uspostavlja zaključivanjem ugovora. Društvo za osiguranje obavezno je da višak rizika koji prelazi njegovu sposobnost nošenja rizika za sopstveni račun podmiriti reosiguranjem kod društava koja obavljaju poslove aktivnih reosiguranja u zemlji ili u inostranstvu.

RIZIK – Mogućnost materijalnog ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti, ili MOGUĆNOST OSTVARENJA ŠTETNOG DOGAĐAJA, OSIGRANI SLUČAJ – OSTVARENJE TOG DOGAĐAJA

SKADENCA – Datum isteka važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguravač više nije u obavezi. Osiguravači pomno evidentiraju istek osiguranja u tzv. skadencaru koji im služi da bi se blagovremeno pripremili za obnovu osiguranja. Takođe može postojati i skadencar uplata (dospeća) vezano uz plaćanje premije osiguranja.

ŠTETA – Osnovna svrha postojanja osiguranja je naknada štete. Štetu osiguravač isplaćuje po saznanju (prijavi) da je šteta nastala i na temelju verodostojne dokumentacije kojom se utvrđuje visina obaveze osiguravača.

TRAJANJE OSIGURANJA – razdoblje od 0,12 ili 24 sata prvoga dana osiguranja do 0,12 ili 24 sata poslednjeg dana osiguranja.

UGOVARAČ OSIGURANJA – Lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju i po tom ugovoru mu pripadaju prava i obaveze do nastupa osiguranog slučaja. Ugovarač osiguranja može biti fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem u R. Srbiji.
Ugovarač osiguranja mora biti punoletna osoba (na dan potpisivanja ponude), jer maloletna osoba nema prema zakonu poslovnu sposobnost potpisivanja bilo kakvih ugovora.

UGOVORENA SUMA – Iznos do kojega je osiguravač u obvaezi pri nastanku osiguranog slučaja.

USLOVI OSIGURANJA – Skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravača i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Sastavni su deo ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumevanje prava i obaveza iz određene vrste osiguranja. Odredbe opših uslova osiguranja u pravilu su regulisane zakonskim propisima i sporazumima ugovarača.

ZANIMANJE –  Delatnost koju osoba obavlja u trenutku potpisivanja ponude. Pri tome je važno tačno napisati šta lice radi u odnosu na opasnosti koje to može sadržavati, npr.vozač kamiona bez eksplozivnih stvari, električar za male kućne aparate, medicinska sestra u ambulanti opše prakse i sl. Zanimanje je izuzetno bitno kod utvrđivanja rizika.

ZVANJE – Naziv stečen školovanjem kao npr.mašinski tehničar, dipl.ing.elektrotehnike, dipl.ing. matematike, medicinska sestra i sl. Zvanje nije presudno kod utvrđivanja rizika.