SAOSIGURANJE

Kod saosiguranja, više osiguravača (saosiguravača) dele između sebe rizik iste vrste, odnosno rizik koji se odnosi na isti predmet osiguranja. Svaki od saosiguravača preuzima obavezu za deo osigurane vrednosti, ali tako da ukupan zbir njihovih pokrića ne prelazi osiguranu vrednost. Dakle, reč je o neposrednoj, horizontalnoj raspodeli rizika između saosiguravača koji individualno preuzimaju svoj deo obaveze. Nijedan saosiguravač ne odgovara za obaveze drugih saosiguravača. Saosiguranje se primenjuje samo u izuzetnim slučajevima, kada se radi o krupnim i teškim rizicima, koje ne može da preuzme jedan osiguravač.
Ugovorom o saosiguranju stvara se lančana obaveza nekoliko saosiguravača prema istom osiguraniku. Horizontalnom deobom jednog rizika svaki od saosiguravača preuzima svoj deo obaveze, odnosno pokriva svoj deo sudelovanja u snošenju rizika.
Kod saosiguranja se podrazumeva prisustvo dva ili više osiguravača neposredno u zaključivanju jednog ugovora o osiguranju, tako da svaki osiguravač preuzima pokriće određenog dela rizika. Saosiguranje u suštini predstavlja raspodelu jednog rizika na nekoliko delova koje svaki osiguravač preuzima u direktno pokriće iz zajedničkog ugovora ili zajedničke polise osiguranja.
Osiguravač koji je pokretač obaveze iz osiguranja putem ugovora o saosiguranju jeste takozvani vodeći osiguravač. Njemu obično ostali saosiguravači poveravaju izvršenje obračuna i naplatu premije osiguranja, koju on zatim raspodeljuje na ostale saosiguravače.
Kod ugovora o saosiguranju postoji samostalnost i nezavisnost obaveza svakog saosiguravača. Obaveza svakog saosiguravača isključivo je njegova i ni u kom slučaju se ne prenosi na ostale saosiguravače. Drugim rečima, kao da je ugovarač osiguranja zaključio sa svakim saosiguravačem poseban ugovor o osiguranju.
Saosiguranje je neophodno razlikovati od višestrukog osiguranja, to jest kada je neki predmet osiguran kod nekoliko osiguravača od istog rizika, za isti interes i na isto vreme. U saosiguranju se zaključuje jedan ugovor o osiguranju, a kod višestrukog osiguranja zaključuje se nekoliko samostalnih ugovora. Pri tom pojedini osiguravači u trenutku zaključenja ugovora ne znaju za ostale ugovore.

NADOSIGURANJE
– ako je osigurana suma viša od vrednosti stvari.
PODOSIGURANJE – ako je osigurana suma niža od vrednosti stvari.Osiguraniku se prema pravilu proporcije naknađuje samo deo štete koji odgovara srazmeri između sume osiguranja i stvarne vrednosti.