Coaching

human-resource-planTrogodišnja obuka za klirere, komunikologe, psihoterapeute, trenere za lični razvoj i ljudske resurse

PROGRAM OBUKE

Seminar 1. UVOD U KLIRING. Predstavlja priliku za lično iskustvo i dobijanje odgovora na pitanje: Šta kliring može da učini za mene?
Akcenat je da učesnici na sebi iskuse dobrobiti osnovnih tehnika i alata kliringa, kao i da dobiju odgovore na sva pitanja, da bi mogli odgovorno da se opredele za nastavak rada na sebi, odnosno za upis u Školu kliringa.

Seminar 2. RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTl. Vikend radionica. Osnovi teorije i prakse komunikacije i trening osnovnih vežbi.
Otkrivanje i korekcija sopstvenih komunikacijskih slabosti i mana.
21 maksima za postizanje razumevanja.
Kako se efektnije suočavati sa drugima i bolje predstavljati sebe, svoje ideje, životne vrednosti, interese i ciljeve, ali i svoje emocije i osećanja, kroz odnos “licem u lice” sa različitim ljudima u kontaktima lične i poslovne komunikacije.

BLOK 1. KAKO RADITl SA TRAUMAMA. Definicija traume. Čišcenje prošlih dogadaja – skener tehnika.
Model standardne sesije. Etički kodeks. Kako učiti. Rad sa plastelinom.

Seminar 3. MOJA ŽIVOTNA MISIJA. Rad na ličnim vrednostima i ciljevima. Izrada kolaža. Pisanje lične istorije. Utvrdivanje planova, prioriteta i dinamike ostvarivanja.

BLOK II. OSNOVNE TEHNIKE. Kontak. Alijansa. Međusobni odnosi i relacije sa drugima. Zadržaj. Uvid. Procesovanje. Predavanja, trening i praksa osnovnih tehnika (1-6).

Seminar 4. PSIHOGENEA­LOGlJA. Izrada i studija rodoslova. Kako saznati više o sebi putem izučavanja porodičnog stabla. Demistifikacija, preispitivanje i pročišcavanje porodičnog sistema i transgeneracijskih odnosa. Balansiranje, harmonizacija, prihvatanje i odgovornije korišcenje porodičnih resursa.

Seminar 5. OSNOVE PSIHOTERAPIJSKOG PRISTUPA U KLlRINGU. Kako se započinje rad sa novim klijentom. Procedura i tehnike. Tehnike neverbalne komunikacije. Podrška i Pomoć. Definicija psihoterapije.

BLOK III. PROBLEMI I KONFLlKTI. Vrste. Definicije. Identifikovanje. Preduslovi za rad. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Rešavanje konflikata

Seminar 6. KAKO PRETVORITI PROBLEME U PROJEKTE. Identifikovanje problema, ciljeva i prepreka. Tehnike procesovanja. Kultivisanje istrajnosti i samodiscipline.

BLOK IV. STlD I GRIŽA SAVESTI. Nastanak, sličnosti i razlike. Efekti: samodestruktivnost i bolesti zavisnosti. Kultivisanje lične i profesionalne etike. Tehnike opraštanja.

Seminar 7. ČIŠĆENJE HRONIČNOG STIDA. Prevazilaženje površnosti u meduljudskim odnosima, straha od intimnosti, oslobađanje od maski, porast autentičnosti, samopouzdanja i zadovoljstva.

BLOK V. KARAKTERNE CRTE LlČNOSTI I FIKSIRANI STAVOVI. Struktura čovekovog uma, kako dolazi do aberacija i kako ih otkloniti. Trening naprednih i dubinskih tehnika.

Seminar 8. INTERVJU I PROCENA SLUČAJEVA. Razlika izmedu ličnog razvoja ili treninga sposobnosti i psihoterapije. Kako voditi intervju i ispravno proceniti da li možemo pomoći dotičnom klijentu uz pomoc naučenih principa i tehnika kliringa.

BLOK VI. PREPOZNAVANJE I RASKRINKAVANJE DESTRUKTIVNIH LIČNIH SCENARIJA. Nastavak rada na fiksiranim stavovima i nepozeljnim crtama ličnosti.

Seminar 9. LILA PARADIGMA I KVANTNA PSIHO­LOGIJA. Upoznavanje, trening i praksa najnovijih i dubinskih tehnika iz kliringa i kvantne psihologije.

BLOK VII. EMOCIONALNO PROČIŠCAVANJE. Principi, procedura i tehnike za rad sa emocijama. Rasterećivanje emocionalnih trauma i razvoj ličnih emocionalnih kapaciteta u svrhu ličnog napredovanja i povećanja kapaciteta za rad sa drugima.

Seminar 10. PROMOCIJA KLIRINGA Ili, kako zainteresovati druge i predočiti im dobiti od sesija i praktičnih radionica. Kako organizovati i voditi radionice UVOD U KLIRING.

BLOK VIII. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA. Primena kliringa u treningu sposobnosti, koučingu i poslovnom savetovanju. Poslovna kornunikacija, prodaja, pregovaranje, medijacija. Definisanje ličnog profesionalnog identiteta. Proslava kompletiranja obuke.
U sklopu obuke su i izrada seminarskih radova, ispiti, praktično testiranje dostignutih sposobnosti i studenata, kao i fakultativni programi u vidu praktičnih vikend radionica na pojedine teme (novac, rnuško-ženski odnosi, dijadni intenziv, i td.), koje učesnici biraju prema sopstvenorn interesovanju. Pored Studenata kliringa ove radionice su otvorene i za sve druge učesnike.

Ko može da postane student kliringa?

Obuka je otvorena za sve one koji su zainteresovani i kriterijumi za upis su dosta fleksibilni, no tokom same obuke dolazi do selekeije, s obzirom da se tokom treninga polažu praktične vežbe, koje traže razvijen stepen sposobnosti. Takođe, najveći značaj se pridaje ličnom radu na samom sebi, pa se od svakog s t u d e n t a očekuje spremnost za rad na sebi i otvorenost za promene, jer obuka iz kliringa istovremeno predstavlja za svakog studenta i intenzivan proces lične transformacije i razvoja u pravcu jednog odgovornijeg i ispunjenijeg životnog puta.
Nakon kompletiranja obuke dobija se diploma o završenoj školi i stiče pravo na davanje sesija kliringa (psihoterapije, koučinga, savetovanja), časova komunikacije (medijacije, pregovaranja), treninga za razvoj ličnih i poslovnih sposobnosti, kao i pravo na višegodišnje mentorstvo i superviziju u okviru Dijade.

Troskovi obuke

Studenti sami snose troškove obuke ili organizacija koja ih salje. Školarina se može plaćati mesečno ili posebno za svaki seminar ili blok treninga.

O ŠKOLI

“DIJADA ” Agencija za lični razvoj, komunikaciju i savetovanje, registrovana je u Zaječaru, 2. decembra 1993. godine.
Program ŠKOLE KLIRINGA je usvojen od strane Evropske kliring asocijacije, sa sedištem u Ženevi, na godišnjoj skupštini održanoj 30. oktobra 1996. godine u zamku Chateau Chapeau Cornu u Francuskoj, i dopunjen od strane “Dijade” u januaru 2007. godine. Legitimitet Škole i trenerski status Rukovodioca obuke priznat od osnivača metode Charles Bernera 8. decembra 1994. godine.

Desimir Ivanovic
Desimir Ivanovic

DESIMIR D. IVANOVIĆ, rukovodilac Obuke. Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Majstor Aikidoa 2. Dan (Firenca 1974). Dipl. inženjer (Beograd 1975). specijainost Organizacija rada. Obuku iz kliringa je započeo u Londonu 1982. godine a okončao u Adelejdu (J. Australija) 1991. godine. Obučavan je još iz Holističkog rebirtinga (London, 1985-88), Transakcione analize (Beograd. 1990-91), i poslovnog savetovanja (Minhen, 1993).
Bio je jedan od osnivača i prvi predsednik Drustva za psihofizičku rekreaciju – Zaječar (1983-87), osnivač i direktor “Dijade” (1993), član Organizacionog komiteta i Komisije za standarde treninga Evropske asocijacije za psihoterapiju (Beč, 1996-99), potpredsednik Evropske kliring asocijacije i predsednik Komisije za standarde treninga (Ženeva, 1996-2004).
Radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Vodio je preko 500 stručnih seminara i radionica i više hiljada sati individualnih sesija sa ljudima raznih nacija, kultura, klasa i problematike.
Objavio je dve knjige “Aikido put celovitog razvoja” (1996) i “Da li sam ja normalan?” (2007), kao i veći broj stručnih radova i članaka iz domena kliringa, ljudskih resusrsa i razvoja sposobnosti.